Tomáš Nigrin - Publikace
Tomáš Nigrin - Publikace
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.


Kontakt


Vzdělání:

FSV UK Praha, moderní dějiny (Ph.D.)

FSV UK Praha, Německá a rakouská studia (Mgr.)


Badatelské zaměření:

Moderní politické a sociální dějiny Německa po roce 1945.

Aplikovaný výzkum v oblasti liberalizace železniční dopravy v Německu.


Výzkumné projekty:

2015–2018: Visegrad Strategic Grant: Transport Integration for Prosperity. The Importance of Rail Connections for the V4 Internal Cohesion, 31510026 (hlavní řešitel). http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2621.html

2015–2017: Reálné fungování centrálně plánované ekonomiky v Československu, Grantová agentura ČR, GA15-09404S, (člen výzkumného týmu). http://rfcpe.econ.muni.cz/index.html

2014–2015: Optimalizace a zefektivnění zadávání a kontroly veřejných soutěží v osobní železniční

dopravě v ČR v kontextu společných politik EU, Technologická agentura ČR, č. TD 020010

(spoluřešitel za FSV UK).

2012–2013: Optimalizace liberalizace železniční osobní a nákladní dopravy v ČR, Technologická

agentura ČR, č. TD010063 (spoluřešitel za UK FSV), www.ekonomiedopravy.cz

2007–2010: Izolovaný ostrov: Západní Berlín v době vlády Willy Brandta (1961–1966): Život za

berlínskou zdí, GA UK, (hlavní řešitel)


Členství v orgánech univerzit a Akademie věd, vědeckých společnostech a

komisích, v redakčních radách:

2014-dosud: Předseda Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze

2014-dosud: člen kolegia rektora Univerzity Karlovy v Praze

2014-dosud: člen dislokačně-investiční komise rektora Univerzity Karlovy v Praze

2013-dosud: Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze

2012–dosud: tajemník, Institut mezinárodních studií, FSV UK

2011–dosud: člen redakční rady, Acta Universitatis Carolinae, Studia Territorialia

2011–dosud: člen rady knihovny, Knihovna TGM v Praze Jinonicích

2011-dosud: člen redakční rady, Juvenilia Territorialia

2011-2015: člen, Rada areálu UK v Praze Jinonicích

2011–2012: proděkan pro rozvoj, FSV UK (zástup za mateřskou dovolenou)

2011 a 2012: pověřený vedoucí, katedra Německých a rakouských studií, FSV UK

2008-2009: člen předsednictva Akademického senátu FSV UK

2008-2009 a 2011: Akademický senát Fakulty sociálních věd UK

2007-2010: Akademický senát Univerzity Karlovy v PrazePublikační činnost:

monografie:

NIGRIN, Tomáš. Izolovaný ostrov : Západní Berlín a jeho proměny po stavbě Berlínské zdi. 1 vyd. Praha: Dokořán, 2013. Bod. 215 s. ISBN 978-80-7363-573-2.


kapitoly v monografiích:

NIGRIN, Tomáš. Západní Berlín – centrum či periferie Spolkové republiky Německo v

padesátých a šedesátých letech 20. století. In: Petr Mlsna a kol. (edd.), Německá centra –

německé periferie: federalismus, regionalismus, subsidiarita, Praha: Kairos 2010, s. 130–154,

ISBN 978-80-904818-0-0.

NIGRIN, Tomáš - KVIZDA, Martin. Politika hospodářské soutěže aplikovaná v odvětví železniční dopravy. In: Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb. 1 vyd. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2013, 1, s. 181-201. ISBN 978-80-210-6733-2.


studie a články v odborných publikacích a časopisech:

NIGRIN, Tomáš. Německý historický ústav ve Washingtonu. In: PEŠEK, Jiří - FILIPOVÁ, Lucie.

Věda a politika: německé společenskovědní ústavy v zahraničí (1880-2010). 1 vyd. Praha: Karolinum,

2013, Neuveden, s. 167-182. ISBN 978-80-246-2175-3.

NIGRIN, Tomáš. Cold War Crisis on the Railway: Construction of the Berlin Wall. In: ROTH, Ralf

- JACOLIN, Henri. Eastern European Railways in Transition: Nineteenth to Twenty-first Centuries. 1 vyd.

Farnham: Ashgate, 2013, s. 233-239. ISBN 978-1-4094-2782-7.

NIGRIN, Tomáš. Die Deutsch-Tschechischen Studien im Vergleich mit anderen Deutschlandorientierten

Studienfächern an tschechischen Universitäten: ein Modellbeispiel eines erfolgreichen binationalen Bachelor-Studiengangs.

In: MOOSMÜLLER, Alois - WAIBEL, Isabella. Wissenschaftsmobilität und interkulturelle Kommunikation im

deutsch-polnisch-tschechischen akademischen Kontext. 1 vyd. Marburg: Tectum Verlag, 2013, s. 200-214.

ISBN 978-3-8288-3168-1.

NIGRIN, Tomáš. Příklady subsidiarity v organizování železniční dopravy v Bavorsku a Sasku. In: TOMEŠ, Zdeněk

- KVIZDA, Martin. Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013,

s. 148-164. ISBN 978-80-210-6425-6.

NIGRIN, Tomáš. „Stunde null“ německých velkoměst – Berlín a Düsseldorf v letech 1945–

1947. In: Fejtová, Olga–Ledvinka, Václav–Pešek, Jiří, Evropská velkoměsta mezi koncem

války světové a studené (1945–1989), Praha: Scriptorium 2011, s. 69–83.

NIGRIN, Tomáš. Stavba berlínské zdi jako odrazový můstek kariéry Willyho Brandta. Zrod

moderního politického stylu v Západním Berlíně, Východočeské listy historické (2011), 28, s.

121–143.

BENEŠ, Zdeněk–NIGRIN, Tomáš. Sozialismus in tschechischen, slowakischen, polnischen

und deutschen Geschichtsschulbüchern. In: Volker Zimmermann a kol. (edd.), Loyalitäten im

Staatssozialismus. DDR, Tschechoslowakei, Polen, Marburg: Herder-Institut 2010, 366 s.

NIGRIN, Tomáš. Nové poznatky k druhé berlínské krizi, Český časopis historický 108

(2010), 4, s. 696–702.

NIGRIN, Tomáš. Život a dílo Willy Brandta v deseti svazcích. Nad jedinečnou německou

edicí, Soudobé dějiny 16 (2009), 1, s. 155–164.

BENEŠ, Zdeněk–NIGRIN, Tomáš. Obraz doby socialismu v českých, slovenských, polských

a německých učebnicích dějepisu, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia (2009),

2, s. 9-28.

NIGRIN, Tomáš. Stavba berlínské zdi. Hybatel modernizace společnosti v Západním

Berlíně?, Český časopis historický 107 (2009), 2, s. 336–361.

PEŠEK, Jiří–NIGRIN, Tomáš. Inseln der bürgerlichen Autonomie? Traditionelle

Selbstverwaltungsmilieus in den Umbruchsjahren 1944/45 und 1989/90? In: Nigrin, Tomáš–

Pešek, Jiří (edd.), Inseln der bürgerlichen Autonomie? Traditionelle Selbstverwaltungsmilieus

in den Umbruchsjahren 1944/45 und 1989/90, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2009, s. 7–

20.

PEŠEK, Jiří–NIGRIN, Tomáš. Ostrovy občanské autonomie? Tradiční samosprávné instituce

v přelomových letech 1944/45 a 1989/90. In: Nigrin, Tomáš–Pešek, Jiří (edd.), Ostrovy

občanské autonomie? Tradiční samosprávné instituce v přelomových letech 1944/45 a

1989/90, Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia, Praha: Karolinum 2008.

NIGRIN, Tomáš. Zásobování düsseldorfského obyvatelstva a britská zásobovací politika

1945–1948, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia (2007), 9, s. 267–353.

NIGRIN, Tomáš. Evakuace, útěk, vyhnání a vysídlení německého obyvatelstva z dnešních

polských území 1944–1948. In: Pešek, Jiří a kol. (edd.), Juvenilia Territorialia, Praha: Institut

mezinárodních studií FSV UK 2006.

HANDL, Vladimír–NIGRIN, Tomáš. Německá integrační politika mezi pragmatismem a

evropeizací, Mezinárodní vztahy 4 (2006), s. 5–26.


certifikované metodiky (aplikovaný výzkum):

NIGRIN, Tomáš - KVIZDA, Martin -¨MLSNA, Petr - TOMEŠ, Zdeněk. Metodika optimalizace institucionálního prostředí v železniční dopravě v České republice. certifikovaná metodika. 2013.

KVIZDA, Martin - NIGRIN, Tomáš - MLSNA, Petr - TOMEŠ, Zdeněk. Metodika vymezování relevantního trhu v odvětví železniční dopravy. certifikovaná metodika. 2013.Tomáš Nigrin - PublikacePhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.


Kontakt


Vzdělání:

FSV UK Praha, moderní dějiny (Ph.D.)

FSV UK Praha, Německá a rakouská studia (Mgr.)


Badatelské zaměření:

Moderní politické a sociální dějiny Německa po roce 1945.

Aplikovaný výzkum v oblasti liberalizace železniční dopravy v Německu.


Výzkumné projekty:

2015–2018: Visegrad Strategic Grant: Transport Integration for Prosperity. The Importance of Rail Connections for the V4 Internal Cohesion, 31510026 (hlavní řešitel). http://intranet.fsv.cuni.cz/FSVINT-2621.html

2015–2017: Reálné fungování centrálně plánované ekonomiky v Československu, Grantová agentura ČR, GA15-09404S, (člen výzkumného týmu). http://rfcpe.econ.muni.cz/index.html

2014–2015: Optimalizace a zefektivnění zadávání a kontroly veřejných soutěží v osobní železniční

dopravě v ČR v kontextu společných politik EU, Technologická agentura ČR, č. TD 020010

(spoluřešitel za FSV UK).

2012–2013: Optimalizace liberalizace železniční osobní a nákladní dopravy v ČR, Technologická

agentura ČR, č. TD010063 (spoluřešitel za UK FSV), www.ekonomiedopravy.cz

2007–2010: Izolovaný ostrov: Západní Berlín v době vlády Willy Brandta (1961–1966): Život za

berlínskou zdí, GA UK, (hlavní řešitel)


Členství v orgánech univerzit a Akademie věd, vědeckých společnostech a

komisích, v redakčních radách:

2014-dosud: Předseda Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze

2014-dosud: člen kolegia rektora Univerzity Karlovy v Praze

2014-dosud: člen dislokačně-investiční komise rektora Univerzity Karlovy v Praze

2013-dosud: Akademický senát Univerzity Karlovy v Praze

2012–dosud: tajemník, Institut mezinárodních studií, FSV UK

2011–dosud: člen redakční rady, Acta Universitatis Carolinae, Studia Territorialia

2011–dosud: člen rady knihovny, Knihovna TGM v Praze Jinonicích

2011-dosud: člen redakční rady, Juvenilia Territorialia

2011-2015: člen, Rada areálu UK v Praze Jinonicích

2011–2012: proděkan pro rozvoj, FSV UK (zástup za mateřskou dovolenou)

2011 a 2012: pověřený vedoucí, katedra Německých a rakouských studií, FSV UK

2008-2009: člen předsednictva Akademického senátu FSV UK

2008-2009 a 2011: Akademický senát Fakulty sociálních věd UK

2007-2010: Akademický senát Univerzity Karlovy v PrazePublikační činnost:

monografie:

NIGRIN, Tomáš. Izolovaný ostrov : Západní Berlín a jeho proměny po stavbě Berlínské zdi. 1 vyd. Praha: Dokořán, 2013. Bod. 215 s. ISBN 978-80-7363-573-2.


kapitoly v monografiích:

NIGRIN, Tomáš. Západní Berlín – centrum či periferie Spolkové republiky Německo v

padesátých a šedesátých letech 20. století. In: Petr Mlsna a kol. (edd.), Německá centra –

německé periferie: federalismus, regionalismus, subsidiarita, Praha: Kairos 2010, s. 130–154,

ISBN 978-80-904818-0-0.

NIGRIN, Tomáš - KVIZDA, Martin. Politika hospodářské soutěže aplikovaná v odvětví železniční dopravy. In: Modely a metody regulace konkurenčního prostředí na trhu železničních dopravních služeb. 1 vyd. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2013, 1, s. 181-201. ISBN 978-80-210-6733-2.


studie a články v odborných publikacích a časopisech:

NIGRIN, Tomáš. Německý historický ústav ve Washingtonu. In: PEŠEK, Jiří - FILIPOVÁ, Lucie.

Věda a politika: německé společenskovědní ústavy v zahraničí (1880-2010). 1 vyd. Praha: Karolinum,

2013, Neuveden, s. 167-182. ISBN 978-80-246-2175-3.

NIGRIN, Tomáš. Cold War Crisis on the Railway: Construction of the Berlin Wall. In: ROTH, Ralf

- JACOLIN, Henri. Eastern European Railways in Transition: Nineteenth to Twenty-first Centuries. 1 vyd.

Farnham: Ashgate, 2013, s. 233-239. ISBN 978-1-4094-2782-7.

NIGRIN, Tomáš. Die Deutsch-Tschechischen Studien im Vergleich mit anderen Deutschlandorientierten

Studienfächern an tschechischen Universitäten: ein Modellbeispiel eines erfolgreichen binationalen Bachelor-Studiengangs.

In: MOOSMÜLLER, Alois - WAIBEL, Isabella. Wissenschaftsmobilität und interkulturelle Kommunikation im

deutsch-polnisch-tschechischen akademischen Kontext. 1 vyd. Marburg: Tectum Verlag, 2013, s. 200-214.

ISBN 978-3-8288-3168-1.

NIGRIN, Tomáš. Příklady subsidiarity v organizování železniční dopravy v Bavorsku a Sasku. In: TOMEŠ, Zdeněk

- KVIZDA, Martin. Regulovaná a neregulovaná konkurence na kolejích. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013,

s. 148-164. ISBN 978-80-210-6425-6.

NIGRIN, Tomáš. „Stunde null“ německých velkoměst – Berlín a Düsseldorf v letech 1945–

1947. In: Fejtová, Olga–Ledvinka, Václav–Pešek, Jiří, Evropská velkoměsta mezi koncem

války světové a studené (1945–1989), Praha: Scriptorium 2011, s. 69–83.

NIGRIN, Tomáš. Stavba berlínské zdi jako odrazový můstek kariéry Willyho Brandta. Zrod

moderního politického stylu v Západním Berlíně, Východočeské listy historické (2011), 28, s.

121–143.

BENEŠ, Zdeněk–NIGRIN, Tomáš. Sozialismus in tschechischen, slowakischen, polnischen

und deutschen Geschichtsschulbüchern. In: Volker Zimmermann a kol. (edd.), Loyalitäten im

Staatssozialismus. DDR, Tschechoslowakei, Polen, Marburg: Herder-Institut 2010, 366 s.

NIGRIN, Tomáš. Nové poznatky k druhé berlínské krizi, Český časopis historický 108

(2010), 4, s. 696–702.

NIGRIN, Tomáš. Život a dílo Willy Brandta v deseti svazcích. Nad jedinečnou německou

edicí, Soudobé dějiny 16 (2009), 1, s. 155–164.

BENEŠ, Zdeněk–NIGRIN, Tomáš. Obraz doby socialismu v českých, slovenských, polských

a německých učebnicích dějepisu, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia (2009),

2, s. 9-28.

NIGRIN, Tomáš. Stavba berlínské zdi. Hybatel modernizace společnosti v Západním

Berlíně?, Český časopis historický 107 (2009), 2, s. 336–361.

PEŠEK, Jiří–NIGRIN, Tomáš. Inseln der bürgerlichen Autonomie? Traditionelle

Selbstverwaltungsmilieus in den Umbruchsjahren 1944/45 und 1989/90? In: Nigrin, Tomáš–

Pešek, Jiří (edd.), Inseln der bürgerlichen Autonomie? Traditionelle Selbstverwaltungsmilieus

in den Umbruchsjahren 1944/45 und 1989/90, Frankfurt a. M.: Peter Lang Verlag 2009, s. 7–

20.

PEŠEK, Jiří–NIGRIN, Tomáš. Ostrovy občanské autonomie? Tradiční samosprávné instituce

v přelomových letech 1944/45 a 1989/90. In: Nigrin, Tomáš–Pešek, Jiří (edd.), Ostrovy

občanské autonomie? Tradiční samosprávné instituce v přelomových letech 1944/45 a

1989/90, Acta Universitatis Carolinae – Studia Territorialia, Praha: Karolinum 2008.

NIGRIN, Tomáš. Zásobování düsseldorfského obyvatelstva a britská zásobovací politika

1945–1948, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia (2007), 9, s. 267–353.

NIGRIN, Tomáš. Evakuace, útěk, vyhnání a vysídlení německého obyvatelstva z dnešních

polských území 1944–1948. In: Pešek, Jiří a kol. (edd.), Juvenilia Territorialia, Praha: Institut

mezinárodních studií FSV UK 2006.

HANDL, Vladimír–NIGRIN, Tomáš. Německá integrační politika mezi pragmatismem a

evropeizací, Mezinárodní vztahy 4 (2006), s. 5–26.


certifikované metodiky (aplikovaný výzkum):

NIGRIN, Tomáš - KVIZDA, Martin -¨MLSNA, Petr - TOMEŠ, Zdeněk. Metodika optimalizace institucionálního prostředí v železniční dopravě v České republice. certifikovaná metodika. 2013.

KVIZDA, Martin - NIGRIN, Tomáš - MLSNA, Petr - TOMEŠ, Zdeněk. Metodika vymezování relevantního trhu v odvětví železniční dopravy. certifikovaná metodika. 2013.