Miroslav Kunštát - Publikace
Miroslav Kunštát - Publikace
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.


Kontakt


Vzdělání:

FF UK Praha, archivnictví (PhDr.)

FSV UK Praha, mezinárodní teritoriální studia (Ph.D.)


Badatelské zaměření:

církevní a náboženské dějiny 20. století; dějiny vědy a akademické vzdělanosti (se zaměřením

na dějiny teologie a příbuzných oborů); česko-německé a česko-rakouské vztahy po r. 1945;

československá a česká zahraniční politika po r. 1945 resp. 1992; aktuální politické a sociální

problémy německy mluvících zemí


Výzkumné projekty (od r. 2005):

Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820-1938. Vzájemné vztahy, česká specifika a fenomén ultramontanismu; GA ČR, 2015-2017;

Univerzita Karlova a Československá akademie věd. Instituce vědy a vysokoškolské vzdělanosti v proměnách politiky a společnosti v letech 1945-1968, GA ČR 2013-2016;

Evangeliář z kláštera benediktinek od Sv. Gabriela v Praze (edice, komentář), Ministerstvo kultury ČR, 2012-2014;

Mezinárodní graduační kolegium Náboženské kultury v Evropě v 19. a 20. století (Ludwig-Maximilians-Universität München, Karlova univerzita v Praze, Grantová agentura ČR pro 1. periodu projektu 2013-2016, Deutsche Forschungsgemeinschaft) 2009-2019;

Náboženské kultury v Evropě v 19. a 20. století, GA ČR - DFG, od 2010

Edvard Beneš, Němci a Německo, GA ČR, od 2010;

Diferencovaný proces tvorby německé zahraniční politiky: instituce, aktéři, normy a zájmy,

strategie, MZV ČR, 2009–2010;

Hledání centra: Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 19.

století, GA ČR, od 2009;

Modifikace německé zahraniční politiky po zářijových volbách 2005 se zvláštním zřetelem na

česko-německé vztahy, MZV ČR, 2006–2007.


Pedagogická činnost:

FSV UK Praha, mezinárodní teritoriální studia, česko-německá studia (bakalářské programy);

německá a rakouská studia (magisterský program); moderní dějiny, mezinárodní teritoriální

studia (doktorské programy)


Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v

redakčních radách:

2009–dosud: člen Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví (2009-2013 její spolupředseda)

2009–dosud: člen redakční rady časopisu Práce z dějin Akademie věd

2009–dosud: člen Collegium Carolinum, Mnichov

2008–dosud: člen kuratoria Středoevropské akademie (Akademie Mitteleuropa), Bad

Kissingen

2008–dosud: člen komise pro hodnocení výsledků výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a

jejich výzkumných záměrů

2008–dosud: spoluvydavatel ediční řady Prager Schriften zur Zeitgeschichte und zum

Zeitgeschehen (Peter Lang Verlag, Berlin)

2007–dosud: spoluvydavatel Biografického lexikonu k dějinám českých zemí (Biographisches

Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder), Collegium Carolinum, Mnichov

2006–2013: člen společné Česko-německé a Slovensko-německé komise historiků

2006–2008 člen dozorčí rady projektu vlády ČR „Dokumentace osudů aktivních odpůrců

nacismu, kteří byli po skončení 2. světové války postiženi v souvislosti s opatřeními

uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“

od 2006 člen společné Česko-německé komise a Slovensko-německé komise historiků

2000–2004 zástupce vlády České republiky v kuratoriu Fondu Republiky Rakousko pro

smíření, mír a spolupráci (Rakouský fond smíření)

2001–2004 člen redakční rady časopisu Mezinárodní politika

2001–2008 člen redakční rady Acta Universitatis Carolinae Pragensis – Studia territorialia

2000–2002 člen Česko-rakouské komise historiků

1998–2006 člen správní rady Česko-německého fondu budoucnosti


Publikační činnost (od roku 2005):

knihy (editor, spoluautor):

NOVOTNÝ, Vojtěch – VAŇÁČ, Martin – KUNŠTÁT, Miroslav: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990 [Biographisches Lexikon der katholisch-theologischen Fakultäten in Prag 1891-1990]. Praha, Karlova univerzita v Praze – nakladatelství Karolinum 2013, 286 S. ISBN 978-80-246-2436-5.

KAISEROVÁ, Kristina – KUNŠTÁT, Miroslav (Hg.): Die Suche nach dem Zentrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800-1945). Schriftenreihe der Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, e.V., Band 96. Münster – New York, Waxmann Verlag 2014, 502 s. ISBN 978-8039-3202-4 (Print); ISBN 978-8039-8202-9 (E-Book).

KUNŠTÁT, Miroslav–KAISEROVÁ, Kristina (edd.). Hledání centra. Vědecké a vzdělávací

instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem: Albis

international a UJEP – Ústav slovansko-germánských studií FF 2011, 446 s., ISBN 978-80-

86971-31-5.

KUNŠTÁT, Miroslav–LEMBERG, Hans–MELVILLE, Ralph–WINKELBAUER, Thomas.

Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder, München: Oldenbourg 2011,

s. 241-330. ISBN 978-3-486-70393-1


studie a články v odborných publikacích a časopisech:

KUNŠTÁT, Miroslav: Die Tschechoslowakei und Österreich vor dem Umbruch 1989/90. In: Gehler, Michael – Brait, Andrea (eds.): Grenzöffnung 1989: Innen- und Außenperspektiven und die Folgen für Österreich. Wien, Böhlau Verlag 2014, s. 267-284. ISBN 973-3-205-79496-7;

KUNŠTÁT, Miroslav – FRANC, Martin: Vývoj plánování vědy v Československu a NDR v letech 1945-1989. In: Československý časopis pro fyziku 64/5 (2014), s. 302-312. ISSN 0009-0700 (Print); ISSN 1804-8536 (Online);

KUNŠTÁT, Miroslav: Teologie a věda – moderní dichotomie. Katoličtí teologové v Čechách a jejich působení ve vědeckých institucích. In: Práce z dějiny Akademie věd, roč. 6 (2014), č. 2, s. 1-19. ISSN 1803-9448.

KUNŠTÁT, Miroslav: Wandel durch Annäherung? Die „neue deutsche Ostpolitik“ aus Prager Perspektive. In: Ost-West. Europäische Perspektiven 15/1 (2014), s. 46-55. ISSN 1439-2089;

KUNŠTÁT, Miroslav – NEWERKLA, Stefan Michael: „Stálá konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví“ a její předchůdci. In: Stehlík, Michal – Sprengnagel, Gerald (eds.): Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – TOGGA, 2013 ,s. 9-30, ISBN 978-80-7308-480-6 (Univerzita Karlova v Praze); ISBN 978-80-7476-040-2 (TOGGA);

KUNŠTÁT, Miroslav: Auf den Spuren der Praga austriaca. In: Geschichtsverein für Kärnten: Bulletin, 1 (2014), s. 43-53. ISSN sine; ZDB-ID: 2419676-9;

KUNŠTÁT, Miroslav: Zentren und Peripherien der Deutschböhmen in Wissenschaft und Forschung. In: Kaiserová, Kristina – Kunštát, Miroslav (Hg.): Die Suche nach dem Zentrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800-1945). Schriftenreihe der Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, e.V., Band 96. Münster – New York, Waxmann Verlag 2014, S. 9-72. ISBN 978-8039-3202-4 (Print); ISBN 978-8039-8202-9 (E-Book).

KUNŠTÁT, Miroslav: Das deutsche katholische Hochschulwesen in Böhmen: Die Theologische Fakultät der Prager Deutschen (Karl-Ferdinands-) Universität: In: Kaiserová, Kristina – Kunštát, Miroslav (Hg.): Die Suche nach dem Zentrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800-1945). Schriftenreihe der Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, e.V., Band 96. Münster – New York, Waxmann Verlag 2014, S. 275-306. ISBN 978-8039-3202-4 (Print); ISBN 978-8039-8202-9 (E-Book).

KUNŠTÁT, Miroslav: Zum tschechischen politischen Diskurs über Edvard Beneš nach 1989. In: Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild. Politische, mediale und historiographische Deutungen. Eds. Ota Konrád – René Küpper. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 2013, s.  287-300. ISBN: 978-3-525-37302-6.

KUNŠTÁT, Miroslav: Současná německá zahraniční vědecká a kulturní politika – pojmy, instituce, vztahy. In: Věda a politika. Německé společenskovědní ústavy v zahraničí (1880-2010). Eds. Jiří Pešek – Lucie Filipová. Praha, Karlova univerzita v Praze – nakladatelství Karolinum 2013, s. 15-27. ISBN: 978-80-246-2175-3.

KUNŠTÁT, Miroslav: Církve v Československu 1948-1989: konflikt a konkurence loajalit. In: Miloš Havelka a kol.: Víra, kultura a společnost. Náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století. Praha, Pavel Mervart 2012 (vyšlo 2013), s. 189-210. ISBN: 978-80-7465-053-6.

CORNELISSEN, Christoph – HOLEC, Roman – KUNŠTÁT, Miroslav: Média a veřejnost: K nacionální a transnacionální moci médií v konfliktním poli mezi Čechy, Slováky a Němci. In: Acta Universitatis Carolinae – Studia territorialia (AUC-ST), roč. 13, č. 1-2 (2013), s. 11-30. ISSN 1213-4449.

KUNŠTÁT, Miroslav – VILÍMEK, Tomáš: Die deutsch-tschechoslowakischen Beziehungen im Zeichen der Perestroika. In: Das Jahr 1989 im deutsch-tschechisch-slowakischen Kontext. Eds. Edita Ivaničková – Miloš Řezník – Volker Zimmermann (= Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission, Bd. 19). Essen, Klartext Verlag, s. 117-150. ISBN: 978-3-8375-1009-6.

KUNŠTÁT, Miroslav. Transformace německé historické paměti a její místo v

zahraničněpolitické kultuře SRN. In: Vladimír Handl (edd.). Německo v čele Evropy? SRN

jako civilní mocnost a hegemon eurozóny, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2011, s. 92-

118.

KUNŠTÁT, Miroslav–FRANC, Martin. Jak psát dějiny Akademie věd? In: Práce z dějin

Akademie věd 4 (2012), 2, s. 1-22.

KUNŠTÁT, Miroslav–CORNELIßEN, Christoph–HOLEC, Roman. Medien und

Öffentlichkeit. Zur nationalen und transnationalen Wirkungsmacht von Massenmedien im

Spannungsfeld zwischen Tschechen, Slowaken und Deutschen, Bohemia. Zeitschrift für

Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 51 (2011), 1, s. 3-20.

KUNŠTÁT, Miroslav. Znovusjednocení Německa a československá zahraniční politika. In:

Christoph Buchheim a kol (edd.), Československo a dva německé státy, Ústí nad Labem:

Albis international 2011, s. 197-212.

KUNŠTÁT, Miroslav. Centra a periférie českých Němců ve vědě a vzdělávání. In: Kristina

Kaiserová–Miroslav Kunštát (edd.), Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v

Čechách v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem: Albis international a UJEP –

Ústav slovansko-germánských studií FF 2011, s. 7-57.

KUNŠTÁT, Miroslav. Německé církevní vysoké školství v Čechách: teologická fakulta

pražské Německé univerzity. In: Kristina Kaiserová–Miroslav Kunštát (edd.), Hledání centra.

Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad

Labem: Albis international a UJEP – Ústav slovansko-germánských studií FF, 2011, s. 235-

259.

KUNŠTÁT, Miroslav. Sudetoněmecký katolicismus (1918–1945) v pohledu současné

německé a české historiografie. In: Pavol Mačala a kol. (edd.), Církve 19. a 20. století ve

slovenské a české historiografii, Brno: CDK 2010, s. 181–194.

KUNŠTÁT, Miroslav. Kirche in der Tschechoslowakei 1948–1989: Dissens und Koexistenz,

konkurrierende Loyalitäten. In: Zimmermann, Volker a kol. (edd.), Loyalitäten im

Staatssozialismus. DDR, Tschechoslowakei, Polen, Marburg: Verlag Herder-Institut 2010, s.

281–304.

KUNŠTÁT, Miroslav. V siločarách nové střední Evropy. Koncepce a tvorba zahraniční

politiky Slovenské republiky v prvním desetiletí její existence. Střed 2 (2010), 1, s. 82–116.

KUNŠTÁT, Miroslav. Die Wiedervereinigung Deutschlands und die tschechoslowakische

Außenpolitik. In: Christoph Buchheim a kol (edd.), Die Tschechoslowakei und die beiden

deutschen Staaten, Essen: Klartext-Verlag 2010, s. 201–217.

KUNŠTÁT, Miroslav–MLSNA, Petr. Německý federalismus z pražské perspektivy. In: Petr

Mlsna a kol. (edd.), Německá centra, německé periferie. Federalismus – regionalismus –

subsidiarita, Praha: Kairos 2010, s. 17–27, resp. 259–276.

KUNŠTÁT, Miroslav. Geschichte der Theologie und der theologischen Ausbildung 1918–

1938/1945. In: Martin Schulze Wessel a kol. (edd.), Handbuch der Religions- und

Kirchegeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert, München:

Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2009, s. 237–266.

KUNŠTÁT, Miroslav. Geschichte der Theologie und der theologischen Ausbildung 1945–

1990. In: Martin Schulze Wessel–Martin Zückert (edd.), Handbuch der Religions- und

Kirchegeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert, München:

Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2009, s. 787–808.

KUNŠTÁT, Miroslav. Role křesťanských církví v rekonciliačních procesech ve střední

Evropě– polsko-německý a česko-německý případ, Mezinárodní vztahy 44 (2009), 3, s. 5–32.

KUNŠTÁT, Miroslav. Historikové mezi Prahou a Vídní. Česko-rakouská komise historiků a

její předchůdci, Práce z dějin Akademie věd 1 (2009), 1, s. 1–15.

KUNŠTÁT, Miroslav. Sekularizační paradigma a moderní církevní a náboženské dějiny. In:

Lukáš Fasora a kol. (edd.), Sekularizace venkovského prostoru v 19. století, Brno: Matice

Moravská a Historický ústav AV ČR 2009, s. 13–31.

KUNŠTÁT, Miroslav. Die Teilung der Tschechoslowakei. In: Gernot Heiss–Kateřina Králová

(edd.), Tschechien und Österreich nach dem Ende des Kalten Krieges. Auf getrennten Wegen

ins neue Europa, Ústí nad Labem: Albis international 2009, s. 247–266.

HANDL, Vladimír–KUNŠTÁT, Miroslav. Mitteleuropa in der Außenpolitik der

Tschechischen Republik. In: Gernot Heiss a kol. (edd.) Tschechien und Österreich nach dem

Ende des Kalten Krieges. Auf getrennten Wegen ins neue Europa, Ústí nad Labem: Albis

international 2009, s. 287–304.

KUNŠTÁT, Miroslav. Keine „schrecklich einfache Sache“. Österreich und die

Tschechoslowakei in der Zwischenkriegszeit. In: Armin Laussegger a kol. (edd.), Österreich.

Tschechien. Unser 20. Jahrhundert. Begleitband zum wissenschaftlichen Rahmenprogramm

der Niederösterreichischen Landesaustellung 2009 „Österreich. Tschechien. Geteilt –

getrennt – vereint“, Wien: LIT Verlag 2009, s. 28–37.

KUNŠTÁT, Miroslav. Politischer Katholizismus und Kommunismus in der

Tschechoslowakei. In: Heiner Zimmermann (edd.), Die Rolle des politischen Katholizismus in

Europa im 20. Jahrhundert, Münster: LIT Verlag 2009, s. 115–123.

KUNŠTÁT, Miroslav. K současné německé reflexi sekularizačního paradigmatu, Církevní

dějiny 1 (2008), 1, s. 12–35.

KUNŠTÁT, Miroslav. Katolicismus mezi universalismem, partikularismem a autonomií –

příspěvek k typologii středoevropské náboženské kultury, Acta Universitatis Carolinae –

Studia territorialia 13 (2008), s. 249–282.

KUNŠTÁT, Miroslav. Rozdělení Československa. In: Gernot Heiss a kol. (edd.), Česko a

Rakousko po konci studené války, Ústí nad Labem: Albis international 2008, s. 23–40.

HANDL, Vladimír–KUNŠTÁT, Miroslav. Střední Evropa v zahraniční politice České

republiky. In: Gernot Weiss a kol. (edd.), Česko a Rakousko po konci studené války, Ústí nad

Labem: Albis international 2008, s. 61–78.

KUNŠTÁT, Miroslav. Fremd- und Feindbilder der Deutschen in der tschechischen

innenpolitischen Instrumentalisierung nach 1945. In: Bingen a kol. (edd.), Die Destruktion

des Dialogs. Zur innenpolitischen Instrumentalisierung negativer Fremd- und Feindbilder –

Polen, Tschechien, Deutschland und die Niederlande im Vergleich 1900–2005, Wiesbaden:

Harrasowitz Verlag 2007, s. 114–128.

KUNŠTÁT, Miroslav. Nová německá vláda a morálně-historická dimenze česko-německých

vztahů, Mezinárodní vztahy 42 (2007), 1, s. 48–65.

KUNŠTÁT, Miroslav. Platnost Postupimské dohody při jednání o deklaraci. In: Marek

Loužek (edd.), Česko-německá deklarace. Deset let poté, Praha: Centrum pro ekonomiku a

politiku 2007, sv. 57, s. 135–145.

KUNŠTÁT, Miroslav. Österreich und seine Nachbarn: die Tschechoslowakei. In: Klaus Koch

a kol. (edd.), Von Saint-Germain zum Belvedere. Österreich und Europa 1919-1955, Wien–

München: Verlag für Geschichte und Politik in Veritas Bildungsverlag, současně Oldenbourg

Wissenschaftsverlag 2007, s. 221–237.

KUNŠTÁT, Miroslav. Poválečné obrazy minulosti u prvních tří komunistických prezidentů.

In: Christoph Cornelißen a kol. (edd.), Diktatura – válka – vyhnání. Kultury vzpomínání v

českém, slovenském a německém prostředí od roku 1945, Ústí nad Labem: Albis international

2007, s. 139–158.

KUNŠTÁT, Miroslav. Widerspruch von Tradition und Moderne? Prolegomena zum

Verhältnis von sudetendeutscher Identität und Katholizismus im 20. Jahrhundert. In: Martin

Zückert a kol (edd.), Religion in den böhmischen Ländern 1938-1948. Diktatur, Krieg und

Gesellschaftswandel als Herausforderungen für religiöses Leben und kirchliche

Organisation, München: R. Oldenbourg Verlag 2007, s. 49–71.

KUNŠTÁT, Miroslav. „Sudetendeutsche“ Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultät

der ehemaligen Deutschen Universität in Prag. In: Stefan Albrecht a kol. (edd.), Die

„sudetendeutsche Geschichtsschreibung“ 1918-1960. Zur Vorgeschichte und Gründung der

Historischen Kommission der Sudetenländer, München: R. Oldenbourg Verlag 2007, s. 61–

70.

KUNŠTÁT, Miroslav. Katolicismus mezi universalismem, partikularismem a autonomií.

Příspěvek k typologii středoevropské náboženské kultury, Prague Social Science Studies,

Praha: Univerzita Karlova–Fakulta sociálních věd 2006.

KUNŠTÁT, Miroslav. Ke vztahu katolické a sudetoněmecké identity mezi světovými válkami

a po roce 1945. In: Kristina Kaiserová–Martin Veselý, Národ místo Boha – v 19. a první

polovině 20. století., Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně 2006, s. 181–191.

KUNŠTÁT, Miroslav–KOPEČEK, Michal. Die Zwangsumsiedlung der Sudetendeutschen als

Thema der tschechischen akademischen Debatte. In: Bernd Faulenbach–Franz-Josef Jelich

(edd.), „Transformationen“ der Erinnerungskulturen in Europa nach 1989, Essen: Klartext

Verlag 2006, s. 139–166.

KUNŠTÁT, Miroslav–LEMBERG, Hans. Zur tschechischen Erinnerungskultur. In: Bernd

Faulenbach–Franz-Josef Jelich (edd.), „Transformationen“ der Erinnerungskulturen in

Europa nach 1989, Essen: Klartext Verlag 2006, s. 113–123.

PEŠEK, Jiří – LEMBERG, Hans–KUNŠTÁT, Miroslav. Der Umgang mit der

kommunistischen Vergangenheit und ihren Opfern seit 1989. In: Bernd Faulenbach–Franz-

Josef Jelich, „Transformationen“ der Erinnerungskulturen in Europa nach 1989, Essen:

Klartext Verlag 2006, s. 165–187.

KUNŠTÁT, Miroslav. Bilder der Vergangenheit in den Reden der ersten drei

kommunistischen Präsidenten der Tschechoslowakei. In: Cornelissen a kol. (edd.), Diktatur –

Krieg–Vertreibung. Erinnerungskulturen in Tschechien, der Slowakei und Deutschland seit

1945. Essen: Klartext-Verlag 2005, s. 149–171.

KOPEČEK, Michal–KUNŠTÁT, Miroslav. Die so genannte sudetendeutsche Frage im

tschechischen akademischen Diskurs nach 1989. In: Elisabeth Reif– Ingrid Schwarz,

Zwischen Konflikt und Annäherung. Ein interdisziplinäres Friedensprojekt zum Thema

„Interkulturelle Kommunikation“ mit Tschechien, Wien–St.Pölten: Mandelbaum 2005, s. 84–

114.

KUNŠTÁT, Miroslav. Před branami Výstaviště. Glosy ke stavebnímu a uměleckému rozvoji

Prahy 7 na sklonku 19. století. In: . Michal Svatoš a kol. (edd.), Magister Noster. Sborník statí

věnovaných in memoriam prof. PhDr.Janu Havránkovi, CSc., Praha: Karolinum 2005, s. 565–

572.

KUNŠTÁT, Miroslav. Politischer Katholizismus und Kommunismus in der

Tschechoslowakei. In: Jiří Pešek–Kristina Kaiserová (edd.), Viribus unitis. Nedosti bylo Jana

Křena (Janu Křenovi k pětasedmdesátinám), Ústí nad Labem: Albis international 2005, s.

247–260.

KUNŠTÁT, Miroslav. Soudobé církevní dějiny („kirchliche Zeitgeschichte“) v německy

mluvících zemích a jejich aktuální témata, Acta Universitatis Carolinae – Studia territorialia

8 (2005), s. 117–130.

Miroslav Kunštát - PublikacePhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D.


Kontakt


Vzdělání:

FF UK Praha, archivnictví (PhDr.)

FSV UK Praha, mezinárodní teritoriální studia (Ph.D.)


Badatelské zaměření:

církevní a náboženské dějiny 20. století; dějiny vědy a akademické vzdělanosti (se zaměřením

na dějiny teologie a příbuzných oborů); česko-německé a česko-rakouské vztahy po r. 1945;

československá a česká zahraniční politika po r. 1945 resp. 1992; aktuální politické a sociální

problémy německy mluvících zemí


Výzkumné projekty (od r. 2005):

Papežství, kurie a katolická církev v českých zemích 1820-1938. Vzájemné vztahy, česká specifika a fenomén ultramontanismu; GA ČR, 2015-2017;

Univerzita Karlova a Československá akademie věd. Instituce vědy a vysokoškolské vzdělanosti v proměnách politiky a společnosti v letech 1945-1968, GA ČR 2013-2016;

Evangeliář z kláštera benediktinek od Sv. Gabriela v Praze (edice, komentář), Ministerstvo kultury ČR, 2012-2014;

Mezinárodní graduační kolegium Náboženské kultury v Evropě v 19. a 20. století (Ludwig-Maximilians-Universität München, Karlova univerzita v Praze, Grantová agentura ČR pro 1. periodu projektu 2013-2016, Deutsche Forschungsgemeinschaft) 2009-2019;

Náboženské kultury v Evropě v 19. a 20. století, GA ČR - DFG, od 2010

Edvard Beneš, Němci a Německo, GA ČR, od 2010;

Diferencovaný proces tvorby německé zahraniční politiky: instituce, aktéři, normy a zájmy,

strategie, MZV ČR, 2009–2010;

Hledání centra: Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 19.

století, GA ČR, od 2009;

Modifikace německé zahraniční politiky po zářijových volbách 2005 se zvláštním zřetelem na

česko-německé vztahy, MZV ČR, 2006–2007.


Pedagogická činnost:

FSV UK Praha, mezinárodní teritoriální studia, česko-německá studia (bakalářské programy);

německá a rakouská studia (magisterský program); moderní dějiny, mezinárodní teritoriální

studia (doktorské programy)


Členství v orgánech univerzit a AV, vědeckých společnostech a komisích, v

redakčních radách:

2009–dosud: člen Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví (2009-2013 její spolupředseda)

2009–dosud: člen redakční rady časopisu Práce z dějin Akademie věd

2009–dosud: člen Collegium Carolinum, Mnichov

2008–dosud: člen kuratoria Středoevropské akademie (Akademie Mitteleuropa), Bad

Kissingen

2008–dosud: člen komise pro hodnocení výsledků výzkumné činnosti pracovišť AV ČR a

jejich výzkumných záměrů

2008–dosud: spoluvydavatel ediční řady Prager Schriften zur Zeitgeschichte und zum

Zeitgeschehen (Peter Lang Verlag, Berlin)

2007–dosud: spoluvydavatel Biografického lexikonu k dějinám českých zemí (Biographisches

Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder), Collegium Carolinum, Mnichov

2006–2013: člen společné Česko-německé a Slovensko-německé komise historiků

2006–2008 člen dozorčí rady projektu vlády ČR „Dokumentace osudů aktivních odpůrců

nacismu, kteří byli po skončení 2. světové války postiženi v souvislosti s opatřeními

uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“

od 2006 člen společné Česko-německé komise a Slovensko-německé komise historiků

2000–2004 zástupce vlády České republiky v kuratoriu Fondu Republiky Rakousko pro

smíření, mír a spolupráci (Rakouský fond smíření)

2001–2004 člen redakční rady časopisu Mezinárodní politika

2001–2008 člen redakční rady Acta Universitatis Carolinae Pragensis – Studia territorialia

2000–2002 člen Česko-rakouské komise historiků

1998–2006 člen správní rady Česko-německého fondu budoucnosti


Publikační činnost (od roku 2005):

knihy (editor, spoluautor):

NOVOTNÝ, Vojtěch – VAŇÁČ, Martin – KUNŠTÁT, Miroslav: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990 [Biographisches Lexikon der katholisch-theologischen Fakultäten in Prag 1891-1990]. Praha, Karlova univerzita v Praze – nakladatelství Karolinum 2013, 286 S. ISBN 978-80-246-2436-5.

KAISEROVÁ, Kristina – KUNŠTÁT, Miroslav (Hg.): Die Suche nach dem Zentrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800-1945). Schriftenreihe der Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, e.V., Band 96. Münster – New York, Waxmann Verlag 2014, 502 s. ISBN 978-8039-3202-4 (Print); ISBN 978-8039-8202-9 (E-Book).

KUNŠTÁT, Miroslav–KAISEROVÁ, Kristina (edd.). Hledání centra. Vědecké a vzdělávací

instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem: Albis

international a UJEP – Ústav slovansko-germánských studií FF 2011, 446 s., ISBN 978-80-

86971-31-5.

KUNŠTÁT, Miroslav–LEMBERG, Hans–MELVILLE, Ralph–WINKELBAUER, Thomas.

Biographisches Lexikon zur Geschichte der böhmischen Länder, München: Oldenbourg 2011,

s. 241-330. ISBN 978-3-486-70393-1


studie a články v odborných publikacích a časopisech:

KUNŠTÁT, Miroslav: Die Tschechoslowakei und Österreich vor dem Umbruch 1989/90. In: Gehler, Michael – Brait, Andrea (eds.): Grenzöffnung 1989: Innen- und Außenperspektiven und die Folgen für Österreich. Wien, Böhlau Verlag 2014, s. 267-284. ISBN 973-3-205-79496-7;

KUNŠTÁT, Miroslav – FRANC, Martin: Vývoj plánování vědy v Československu a NDR v letech 1945-1989. In: Československý časopis pro fyziku 64/5 (2014), s. 302-312. ISSN 0009-0700 (Print); ISSN 1804-8536 (Online);

KUNŠTÁT, Miroslav: Teologie a věda – moderní dichotomie. Katoličtí teologové v Čechách a jejich působení ve vědeckých institucích. In: Práce z dějiny Akademie věd, roč. 6 (2014), č. 2, s. 1-19. ISSN 1803-9448.

KUNŠTÁT, Miroslav: Wandel durch Annäherung? Die „neue deutsche Ostpolitik“ aus Prager Perspektive. In: Ost-West. Europäische Perspektiven 15/1 (2014), s. 46-55. ISSN 1439-2089;

KUNŠTÁT, Miroslav – NEWERKLA, Stefan Michael: „Stálá konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví“ a její předchůdci. In: Stehlík, Michal – Sprengnagel, Gerald (eds.): Kreiského éra v Rakousku a období normalizace v ČSSR. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – TOGGA, 2013 ,s. 9-30, ISBN 978-80-7308-480-6 (Univerzita Karlova v Praze); ISBN 978-80-7476-040-2 (TOGGA);

KUNŠTÁT, Miroslav: Auf den Spuren der Praga austriaca. In: Geschichtsverein für Kärnten: Bulletin, 1 (2014), s. 43-53. ISSN sine; ZDB-ID: 2419676-9;

KUNŠTÁT, Miroslav: Zentren und Peripherien der Deutschböhmen in Wissenschaft und Forschung. In: Kaiserová, Kristina – Kunštát, Miroslav (Hg.): Die Suche nach dem Zentrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800-1945). Schriftenreihe der Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, e.V., Band 96. Münster – New York, Waxmann Verlag 2014, S. 9-72. ISBN 978-8039-3202-4 (Print); ISBN 978-8039-8202-9 (E-Book).

KUNŠTÁT, Miroslav: Das deutsche katholische Hochschulwesen in Böhmen: Die Theologische Fakultät der Prager Deutschen (Karl-Ferdinands-) Universität: In: Kaiserová, Kristina – Kunštát, Miroslav (Hg.): Die Suche nach dem Zentrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800-1945). Schriftenreihe der Kommission für deutsche und osteuropäische Volkskunde in der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, e.V., Band 96. Münster – New York, Waxmann Verlag 2014, S. 275-306. ISBN 978-8039-3202-4 (Print); ISBN 978-8039-8202-9 (E-Book).

KUNŠTÁT, Miroslav: Zum tschechischen politischen Diskurs über Edvard Beneš nach 1989. In: Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild. Politische, mediale und historiographische Deutungen. Eds. Ota Konrád – René Küpper. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 2013, s.  287-300. ISBN: 978-3-525-37302-6.

KUNŠTÁT, Miroslav: Současná německá zahraniční vědecká a kulturní politika – pojmy, instituce, vztahy. In: Věda a politika. Německé společenskovědní ústavy v zahraničí (1880-2010). Eds. Jiří Pešek – Lucie Filipová. Praha, Karlova univerzita v Praze – nakladatelství Karolinum 2013, s. 15-27. ISBN: 978-80-246-2175-3.

KUNŠTÁT, Miroslav: Církve v Československu 1948-1989: konflikt a konkurence loajalit. In: Miloš Havelka a kol.: Víra, kultura a společnost. Náboženské kultury v českých zemích 19. a 20. století. Praha, Pavel Mervart 2012 (vyšlo 2013), s. 189-210. ISBN: 978-80-7465-053-6.

CORNELISSEN, Christoph – HOLEC, Roman – KUNŠTÁT, Miroslav: Média a veřejnost: K nacionální a transnacionální moci médií v konfliktním poli mezi Čechy, Slováky a Němci. In: Acta Universitatis Carolinae – Studia territorialia (AUC-ST), roč. 13, č. 1-2 (2013), s. 11-30. ISSN 1213-4449.

KUNŠTÁT, Miroslav – VILÍMEK, Tomáš: Die deutsch-tschechoslowakischen Beziehungen im Zeichen der Perestroika. In: Das Jahr 1989 im deutsch-tschechisch-slowakischen Kontext. Eds. Edita Ivaničková – Miloš Řezník – Volker Zimmermann (= Veröffentlichungen der Deutsch-Tschechischen und Deutsch-Slowakischen Historikerkommission, Bd. 19). Essen, Klartext Verlag, s. 117-150. ISBN: 978-3-8375-1009-6.

KUNŠTÁT, Miroslav. Transformace německé historické paměti a její místo v

zahraničněpolitické kultuře SRN. In: Vladimír Handl (edd.). Německo v čele Evropy? SRN

jako civilní mocnost a hegemon eurozóny, Praha: Ústav mezinárodních vztahů 2011, s. 92-

118.

KUNŠTÁT, Miroslav–FRANC, Martin. Jak psát dějiny Akademie věd? In: Práce z dějin

Akademie věd 4 (2012), 2, s. 1-22.

KUNŠTÁT, Miroslav–CORNELIßEN, Christoph–HOLEC, Roman. Medien und

Öffentlichkeit. Zur nationalen und transnationalen Wirkungsmacht von Massenmedien im

Spannungsfeld zwischen Tschechen, Slowaken und Deutschen, Bohemia. Zeitschrift für

Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 51 (2011), 1, s. 3-20.

KUNŠTÁT, Miroslav. Znovusjednocení Německa a československá zahraniční politika. In:

Christoph Buchheim a kol (edd.), Československo a dva německé státy, Ústí nad Labem:

Albis international 2011, s. 197-212.

KUNŠTÁT, Miroslav. Centra a periférie českých Němců ve vědě a vzdělávání. In: Kristina

Kaiserová–Miroslav Kunštát (edd.), Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v

Čechách v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem: Albis international a UJEP –

Ústav slovansko-germánských studií FF 2011, s. 7-57.

KUNŠTÁT, Miroslav. Německé církevní vysoké školství v Čechách: teologická fakulta

pražské Německé univerzity. In: Kristina Kaiserová–Miroslav Kunštát (edd.), Hledání centra.

Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad

Labem: Albis international a UJEP – Ústav slovansko-germánských studií FF, 2011, s. 235-

259.

KUNŠTÁT, Miroslav. Sudetoněmecký katolicismus (1918–1945) v pohledu současné

německé a české historiografie. In: Pavol Mačala a kol. (edd.), Církve 19. a 20. století ve

slovenské a české historiografii, Brno: CDK 2010, s. 181–194.

KUNŠTÁT, Miroslav. Kirche in der Tschechoslowakei 1948–1989: Dissens und Koexistenz,

konkurrierende Loyalitäten. In: Zimmermann, Volker a kol. (edd.), Loyalitäten im

Staatssozialismus. DDR, Tschechoslowakei, Polen, Marburg: Verlag Herder-Institut 2010, s.

281–304.

KUNŠTÁT, Miroslav. V siločarách nové střední Evropy. Koncepce a tvorba zahraniční

politiky Slovenské republiky v prvním desetiletí její existence. Střed 2 (2010), 1, s. 82–116.

KUNŠTÁT, Miroslav. Die Wiedervereinigung Deutschlands und die tschechoslowakische

Außenpolitik. In: Christoph Buchheim a kol (edd.), Die Tschechoslowakei und die beiden

deutschen Staaten, Essen: Klartext-Verlag 2010, s. 201–217.

KUNŠTÁT, Miroslav–MLSNA, Petr. Německý federalismus z pražské perspektivy. In: Petr

Mlsna a kol. (edd.), Německá centra, německé periferie. Federalismus – regionalismus –

subsidiarita, Praha: Kairos 2010, s. 17–27, resp. 259–276.

KUNŠTÁT, Miroslav. Geschichte der Theologie und der theologischen Ausbildung 1918–

1938/1945. In: Martin Schulze Wessel a kol. (edd.), Handbuch der Religions- und

Kirchegeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert, München:

Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2009, s. 237–266.

KUNŠTÁT, Miroslav. Geschichte der Theologie und der theologischen Ausbildung 1945–

1990. In: Martin Schulze Wessel–Martin Zückert (edd.), Handbuch der Religions- und

Kirchegeschichte der böhmischen Länder und Tschechiens im 20. Jahrhundert, München:

Oldenbourg Wissenschaftsverlag 2009, s. 787–808.

KUNŠTÁT, Miroslav. Role křesťanských církví v rekonciliačních procesech ve střední

Evropě– polsko-německý a česko-německý případ, Mezinárodní vztahy 44 (2009), 3, s. 5–32.

KUNŠTÁT, Miroslav. Historikové mezi Prahou a Vídní. Česko-rakouská komise historiků a

její předchůdci, Práce z dějin Akademie věd 1 (2009), 1, s. 1–15.

KUNŠTÁT, Miroslav. Sekularizační paradigma a moderní církevní a náboženské dějiny. In:

Lukáš Fasora a kol. (edd.), Sekularizace venkovského prostoru v 19. století, Brno: Matice

Moravská a Historický ústav AV ČR 2009, s. 13–31.

KUNŠTÁT, Miroslav. Die Teilung der Tschechoslowakei. In: Gernot Heiss–Kateřina Králová

(edd.), Tschechien und Österreich nach dem Ende des Kalten Krieges. Auf getrennten Wegen

ins neue Europa, Ústí nad Labem: Albis international 2009, s. 247–266.

HANDL, Vladimír–KUNŠTÁT, Miroslav. Mitteleuropa in der Außenpolitik der

Tschechischen Republik. In: Gernot Heiss a kol. (edd.) Tschechien und Österreich nach dem

Ende des Kalten Krieges. Auf getrennten Wegen ins neue Europa, Ústí nad Labem: Albis

international 2009, s. 287–304.

KUNŠTÁT, Miroslav. Keine „schrecklich einfache Sache“. Österreich und die

Tschechoslowakei in der Zwischenkriegszeit. In: Armin Laussegger a kol. (edd.), Österreich.

Tschechien. Unser 20. Jahrhundert. Begleitband zum wissenschaftlichen Rahmenprogramm

der Niederösterreichischen Landesaustellung 2009 „Österreich. Tschechien. Geteilt –

getrennt – vereint“, Wien: LIT Verlag 2009, s. 28–37.

KUNŠTÁT, Miroslav. Politischer Katholizismus und Kommunismus in der

Tschechoslowakei. In: Heiner Zimmermann (edd.), Die Rolle des politischen Katholizismus in

Europa im 20. Jahrhundert, Münster: LIT Verlag 2009, s. 115–123.

KUNŠTÁT, Miroslav. K současné německé reflexi sekularizačního paradigmatu, Církevní

dějiny 1 (2008), 1, s. 12–35.

KUNŠTÁT, Miroslav. Katolicismus mezi universalismem, partikularismem a autonomií –

příspěvek k typologii středoevropské náboženské kultury, Acta Universitatis Carolinae –

Studia territorialia 13 (2008), s. 249–282.

KUNŠTÁT, Miroslav. Rozdělení Československa. In: Gernot Heiss a kol. (edd.), Česko a

Rakousko po konci studené války, Ústí nad Labem: Albis international 2008, s. 23–40.

HANDL, Vladimír–KUNŠTÁT, Miroslav. Střední Evropa v zahraniční politice České

republiky. In: Gernot Weiss a kol. (edd.), Česko a Rakousko po konci studené války, Ústí nad

Labem: Albis international 2008, s. 61–78.

KUNŠTÁT, Miroslav. Fremd- und Feindbilder der Deutschen in der tschechischen

innenpolitischen Instrumentalisierung nach 1945. In: Bingen a kol. (edd.), Die Destruktion

des Dialogs. Zur innenpolitischen Instrumentalisierung negativer Fremd- und Feindbilder –

Polen, Tschechien, Deutschland und die Niederlande im Vergleich 1900–2005, Wiesbaden:

Harrasowitz Verlag 2007, s. 114–128.

KUNŠTÁT, Miroslav. Nová německá vláda a morálně-historická dimenze česko-německých

vztahů, Mezinárodní vztahy 42 (2007), 1, s. 48–65.

KUNŠTÁT, Miroslav. Platnost Postupimské dohody při jednání o deklaraci. In: Marek

Loužek (edd.), Česko-německá deklarace. Deset let poté, Praha: Centrum pro ekonomiku a

politiku 2007, sv. 57, s. 135–145.

KUNŠTÁT, Miroslav. Österreich und seine Nachbarn: die Tschechoslowakei. In: Klaus Koch

a kol. (edd.), Von Saint-Germain zum Belvedere. Österreich und Europa 1919-1955, Wien–

München: Verlag für Geschichte und Politik in Veritas Bildungsverlag, současně Oldenbourg

Wissenschaftsverlag 2007, s. 221–237.

KUNŠTÁT, Miroslav. Poválečné obrazy minulosti u prvních tří komunistických prezidentů.

In: Christoph Cornelißen a kol. (edd.), Diktatura – válka – vyhnání. Kultury vzpomínání v

českém, slovenském a německém prostředí od roku 1945, Ústí nad Labem: Albis international

2007, s. 139–158.

KUNŠTÁT, Miroslav. Widerspruch von Tradition und Moderne? Prolegomena zum

Verhältnis von sudetendeutscher Identität und Katholizismus im 20. Jahrhundert. In: Martin

Zückert a kol (edd.), Religion in den böhmischen Ländern 1938-1948. Diktatur, Krieg und

Gesellschaftswandel als Herausforderungen für religiöses Leben und kirchliche

Organisation, München: R. Oldenbourg Verlag 2007, s. 49–71.

KUNŠTÁT, Miroslav. „Sudetendeutsche“ Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultät

der ehemaligen Deutschen Universität in Prag. In: Stefan Albrecht a kol. (edd.), Die

„sudetendeutsche Geschichtsschreibung“ 1918-1960. Zur Vorgeschichte und Gründung der

Historischen Kommission der Sudetenländer, München: R. Oldenbourg Verlag 2007, s. 61–

70.

KUNŠTÁT, Miroslav. Katolicismus mezi universalismem, partikularismem a autonomií.

Příspěvek k typologii středoevropské náboženské kultury, Prague Social Science Studies,

Praha: Univerzita Karlova–Fakulta sociálních věd 2006.

KUNŠTÁT, Miroslav. Ke vztahu katolické a sudetoněmecké identity mezi světovými válkami

a po roce 1945. In: Kristina Kaiserová–Martin Veselý, Národ místo Boha – v 19. a první

polovině 20. století., Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně 2006, s. 181–191.

KUNŠTÁT, Miroslav–KOPEČEK, Michal. Die Zwangsumsiedlung der Sudetendeutschen als

Thema der tschechischen akademischen Debatte. In: Bernd Faulenbach–Franz-Josef Jelich

(edd.), „Transformationen“ der Erinnerungskulturen in Europa nach 1989, Essen: Klartext

Verlag 2006, s. 139–166.

KUNŠTÁT, Miroslav–LEMBERG, Hans. Zur tschechischen Erinnerungskultur. In: Bernd

Faulenbach–Franz-Josef Jelich (edd.), „Transformationen“ der Erinnerungskulturen in

Europa nach 1989, Essen: Klartext Verlag 2006, s. 113–123.

PEŠEK, Jiří – LEMBERG, Hans–KUNŠTÁT, Miroslav. Der Umgang mit der

kommunistischen Vergangenheit und ihren Opfern seit 1989. In: Bernd Faulenbach–Franz-

Josef Jelich, „Transformationen“ der Erinnerungskulturen in Europa nach 1989, Essen:

Klartext Verlag 2006, s. 165–187.

KUNŠTÁT, Miroslav. Bilder der Vergangenheit in den Reden der ersten drei

kommunistischen Präsidenten der Tschechoslowakei. In: Cornelissen a kol. (edd.), Diktatur –

Krieg–Vertreibung. Erinnerungskulturen in Tschechien, der Slowakei und Deutschland seit

1945. Essen: Klartext-Verlag 2005, s. 149–171.

KOPEČEK, Michal–KUNŠTÁT, Miroslav. Die so genannte sudetendeutsche Frage im

tschechischen akademischen Diskurs nach 1989. In: Elisabeth Reif– Ingrid Schwarz,

Zwischen Konflikt und Annäherung. Ein interdisziplinäres Friedensprojekt zum Thema

„Interkulturelle Kommunikation“ mit Tschechien, Wien–St.Pölten: Mandelbaum 2005, s. 84–

114.

KUNŠTÁT, Miroslav. Před branami Výstaviště. Glosy ke stavebnímu a uměleckému rozvoji

Prahy 7 na sklonku 19. století. In: . Michal Svatoš a kol. (edd.), Magister Noster. Sborník statí

věnovaných in memoriam prof. PhDr.Janu Havránkovi, CSc., Praha: Karolinum 2005, s. 565–

572.

KUNŠTÁT, Miroslav. Politischer Katholizismus und Kommunismus in der

Tschechoslowakei. In: Jiří Pešek–Kristina Kaiserová (edd.), Viribus unitis. Nedosti bylo Jana

Křena (Janu Křenovi k pětasedmdesátinám), Ústí nad Labem: Albis international 2005, s.

247–260.

KUNŠTÁT, Miroslav. Soudobé církevní dějiny („kirchliche Zeitgeschichte“) v německy

mluvících zemích a jejich aktuální témata, Acta Universitatis Carolinae – Studia territorialia

8 (2005), s. 117–130.