David Emler - Publikace
David Emler - Publikace
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:


PhDr. David Emler, Ph.D.


Kontakt


Vzdělání:

2014: Moderní dějiny / politické vědy - cotutelle FSV UK / Université Paris Nanterre (Ph.D. mention très honorable)

Disertační práce "Politika, historie, paměť: politické využívání minulosti ve Francii od 90. let 20. století"

Thèse "La politique, l’histoire, la mémoire : les usages politiques du passé en France depuis les années 1990"

2007: Západoevropská studia - FSV UK (PhDr., Mgr.)

2004: Mezinárodní teritoriální studia - FSV UK (Bc. summa cum laude)


Badatelské zaměření:

historiografie; kolektivní paměť; využívání minulosti; soudobé francouzské dějiny; francouzsko-německé vztahy; kulturní dějiny střední Evropy


Výzkumné projekty:

2018: Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti "VITRI" (UNCE), Univerzita Karlova (juniorní člen)

2012 – 2017: Centrum pro výzkum kolektivní paměti (UNCE), Univerzita Karlova (juniorní člen)

2010 – 2012: Dnešní evropská krajina výzkumu soudobých dějin, GA ČR, č. P410/10/1302 (člen řešitelského týmu)

2008 – 2010: Využívání minulosti v politickém diskursu ve Francii od 90. let 20. st. do současnosti, GA UK, č. 31808 (hlavní řešitel)

2007/2008: stipendista "Jeune chercheur francophone", Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES), Praha


Členství v orgánech univerzit, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách:

2016 – současnost: předseda Rady Kolejí a Menz UK

2018 – současnost: člen redakční rady časopisu Studia Territorialia. Acta Universitatis Carolinae

2019 – současnost: pověřený člen vedení IMS FSV UK pro koordinaci akcí a speciální potřeby studentů a zaměstnanců

2016 – 2019: předseda Akademického senátu FSV UK, člen kollegia děkana FSV UK, člen ekonomické komise AS FSV UK

2015 – 2018: zástupce vedoucího Katedry německých a rakouských studií IMS FSV UK

duben 2018 – září 2018 a srpen 2016 – leden 2017: pověřený vedením Katedry německých a rakouských studií IMS FSV UK

2012 – 2013: člen Akademického senátu FSV UK, předseda sociální komise


Publikační činnost:

kapitoly v monografiích:

EMLER, David. "Utváření vlivových struktur v Evropě: Případ Front National ve Francii." In: Šír, Jan a kol., Ruská agrese proti Ukrajině, Praha: Karolinum 2017, s. 179–199. ISBN 978-80-246-3711-2.

EMLER, David. "Francouzská historiografie soudobých dějin." In: Pešek, Jiří a kol., Napříč kontinentem soudobých dějin. Evropská historiografie po konci studené války, Praha: Argo 2013, s. 16–53. ISBN 978-80-257-1053-1.

FILIPOVÁ, Lucie – EMLER, David. "Německý historický ústav v Paříži." In: Pešek, Jiří – Filipová, Lucie a kol. Věda a politika. Německé společenskovědní ústavy v zahraničí (1880–2010), Praha: Karolinum 2013, s. 99–131. ISBN 978-80-246-2175-3.

EMLER, David. "Dějiny a paměť v knize Paula Ricoeura 'La mémoire, l'histoire, l'oubli'." In: Skálová, Barbora a kol. Vybrané metodologické problémy mezinárodních teritoriálních studií, Praha: Matfyzpress 2011, s. 9–17. ISBN 978-80-7378-157-6.

EMLER, David. "Počátky evropské integrace 1945–1949." In: Pešek, Jiří a kol. Juvenilia Territorialia I., Praha 2006, s. 251–280. ISBN 978-80-239-8513-2.


studie a články v odborných publikacích a časopisech:

EMLER, David. "Využívání paměti v politickém diskurzu francouzských prezidentů Chiraka a Sarkozyho." Český časopis historický 111 (2013), č. 2, s. 335–354. ISSN 0862-6111.

EMLER, David. "Francouzské 'zákony paměti'." Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia X (2010), č. 1, s. 9–28. ISSN 1213-4449.

EMLER, David. "Přijetí knihy La France de Vichy Roberta Paxtona francouzským tiskem a francouzskou historickou komunitou." Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia – Supplementum I (2010), č. 2, s. 121–199. ISSN 1804-4247.


ostatní:

EMLER, David. Recenze na knihu Milan Hlavačka, Antoine Marès, Magdaléna Pokorná et al. Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. Praha, Historický ústav 2011, 685 s. In Český časopis historický 112 (2014), č. 4, s. 804–808. ISSN 0862-6111.

EMLER, David. "Editorial." Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia – Supplementum I (2010), č. 2, s. 7–8. ISSN 1804-4247.

GRUNBERG, Gérard. "Volební účast v posledních evropských volbách v roce 2004" (s. 25–38); RUPNIK, Jacques. "Od 'antipolitiky' ke krizi demokracie: Co zbývá z dědictví disentu?"(s. 83–102) a COSTA, Olivier. "Právní rámec evropského občanství" (s. 237–243). Přeložil David Emler. In Monika MacDonagh-Pajerová a Christian Lequesne, (eds.), Demokracie v Evropě, Praha, Prostor 2006. ISBN 80-7260-162-8.

EMLER, David. Recenze na knihy Václav Veber, Dějiny sjednocené Evropy. Od antických počátků do současnosti. Praha, Lidové noviny 2004, 645 s. a Pierre Gerbet, Budování Evropy. Praha, Karolinum 2004, 450 s. In Český časopis historický 103 (2005), č. 1, s. 179–181. ISSN 0862-6111.

EMLER, David. Recenze na knihu Pavla Horská, Martin Nodl, Antonín Kostlán (eds.), Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích (Cahiers du CEFRES č. 29), Praha, CEFRES 2003, 246 s. In Soudobé dějiny X (2003), č. 4, s. 642–643. ISSN 1210-7050.


David Emler - PublikacePhDr. David Emler, Ph.D.


Kontakt


Vzdělání:

2014: Moderní dějiny / politické vědy - cotutelle FSV UK / Université Paris Nanterre (Ph.D. mention très honorable)

Disertační práce "Politika, historie, paměť: politické využívání minulosti ve Francii od 90. let 20. století"

Thèse "La politique, l’histoire, la mémoire : les usages politiques du passé en France depuis les années 1990"

2007: Západoevropská studia - FSV UK (PhDr., Mgr.)

2004: Mezinárodní teritoriální studia - FSV UK (Bc. summa cum laude)


Badatelské zaměření:

historiografie; kolektivní paměť; využívání minulosti; soudobé francouzské dějiny; francouzsko-německé vztahy; kulturní dějiny střední Evropy


Výzkumné projekty:

2018: Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti "VITRI" (UNCE), Univerzita Karlova (juniorní člen)

2012 – 2017: Centrum pro výzkum kolektivní paměti (UNCE), Univerzita Karlova (juniorní člen)

2010 – 2012: Dnešní evropská krajina výzkumu soudobých dějin, GA ČR, č. P410/10/1302 (člen řešitelského týmu)

2008 – 2010: Využívání minulosti v politickém diskursu ve Francii od 90. let 20. st. do současnosti, GA UK, č. 31808 (hlavní řešitel)

2007/2008: stipendista "Jeune chercheur francophone", Centre français de recherche en sciences sociales (CEFRES), Praha


Členství v orgánech univerzit, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách:

2016 – současnost: předseda Rady Kolejí a Menz UK

2018 – současnost: člen redakční rady časopisu Studia Territorialia. Acta Universitatis Carolinae

2019 – současnost: pověřený člen vedení IMS FSV UK pro koordinaci akcí a speciální potřeby studentů a zaměstnanců

2016 – 2019: předseda Akademického senátu FSV UK, člen kollegia děkana FSV UK, člen ekonomické komise AS FSV UK

2015 – 2018: zástupce vedoucího Katedry německých a rakouských studií IMS FSV UK

duben 2018 – září 2018 a srpen 2016 – leden 2017: pověřený vedením Katedry německých a rakouských studií IMS FSV UK

2012 – 2013: člen Akademického senátu FSV UK, předseda sociální komise


Publikační činnost:

kapitoly v monografiích:

EMLER, David. "Utváření vlivových struktur v Evropě: Případ Front National ve Francii." In: Šír, Jan a kol., Ruská agrese proti Ukrajině, Praha: Karolinum 2017, s. 179–199. ISBN 978-80-246-3711-2.

EMLER, David. "Francouzská historiografie soudobých dějin." In: Pešek, Jiří a kol., Napříč kontinentem soudobých dějin. Evropská historiografie po konci studené války, Praha: Argo 2013, s. 16–53. ISBN 978-80-257-1053-1.

FILIPOVÁ, Lucie – EMLER, David. "Německý historický ústav v Paříži." In: Pešek, Jiří – Filipová, Lucie a kol. Věda a politika. Německé společenskovědní ústavy v zahraničí (1880–2010), Praha: Karolinum 2013, s. 99–131. ISBN 978-80-246-2175-3.

EMLER, David. "Dějiny a paměť v knize Paula Ricoeura 'La mémoire, l'histoire, l'oubli'." In: Skálová, Barbora a kol. Vybrané metodologické problémy mezinárodních teritoriálních studií, Praha: Matfyzpress 2011, s. 9–17. ISBN 978-80-7378-157-6.

EMLER, David. "Počátky evropské integrace 1945–1949." In: Pešek, Jiří a kol. Juvenilia Territorialia I., Praha 2006, s. 251–280. ISBN 978-80-239-8513-2.


studie a články v odborných publikacích a časopisech:

EMLER, David. "Využívání paměti v politickém diskurzu francouzských prezidentů Chiraka a Sarkozyho." Český časopis historický 111 (2013), č. 2, s. 335–354. ISSN 0862-6111.

EMLER, David. "Francouzské 'zákony paměti'." Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia X (2010), č. 1, s. 9–28. ISSN 1213-4449.

EMLER, David. "Přijetí knihy La France de Vichy Roberta Paxtona francouzským tiskem a francouzskou historickou komunitou." Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia – Supplementum I (2010), č. 2, s. 121–199. ISSN 1804-4247.


ostatní:

EMLER, David. Recenze na knihu Milan Hlavačka, Antoine Marès, Magdaléna Pokorná et al. Paměť míst, událostí a osobností: historie jako identita a manipulace. Praha, Historický ústav 2011, 685 s. In Český časopis historický 112 (2014), č. 4, s. 804–808. ISSN 0862-6111.

EMLER, David. "Editorial." Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia – Supplementum I (2010), č. 2, s. 7–8. ISSN 1804-4247.

GRUNBERG, Gérard. "Volební účast v posledních evropských volbách v roce 2004" (s. 25–38); RUPNIK, Jacques. "Od 'antipolitiky' ke krizi demokracie: Co zbývá z dědictví disentu?"(s. 83–102) a COSTA, Olivier. "Právní rámec evropského občanství" (s. 237–243). Přeložil David Emler. In Monika MacDonagh-Pajerová a Christian Lequesne, (eds.), Demokracie v Evropě, Praha, Prostor 2006. ISBN 80-7260-162-8.

EMLER, David. Recenze na knihy Václav Veber, Dějiny sjednocené Evropy. Od antických počátků do současnosti. Praha, Lidové noviny 2004, 645 s. a Pierre Gerbet, Budování Evropy. Praha, Karolinum 2004, 450 s. In Český časopis historický 103 (2005), č. 1, s. 179–181. ISSN 0862-6111.

EMLER, David. Recenze na knihu Pavla Horská, Martin Nodl, Antonín Kostlán (eds.), Francouzská inspirace pro společenské vědy v českých zemích (Cahiers du CEFRES č. 29), Praha, CEFRES 2003, 246 s. In Soudobé dějiny X (2003), č. 4, s. 642–643. ISSN 1210-7050.