Ota Konrád - Publikace
Ota Konrád - Publikace
Ke stažení
Stáhněte si tento dokument:doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.Kontakt


Vzdělání:

2014: Habilitace v oboru Moderní dějiny, UK Praha (doc.)

2007: FSV UK Praha, moderní dějiny (Ph.D.)

1999: FSV UK Praha, Německá a rakouská studia (Mgr.)


Badatelské zaměření:

komparativní dějiny střední Evropy ve 20. století, dějiny zahraniční politiky, dějiny vědy a univerzitní dějiny;


Výzkumné projekty:

2014-2016: Násilí ve střední Evropě za první světové války a v poválečné době. Srovnání rakouských a českých zemí, GA ČR, č. 14-14612S (spoluřešitel)

2014-2016: Projekt „Česko-rakouské knihy o historii“ Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví, Ministerstvo zahrančí ČR (koordinátor projektu na české straně)

2009–2011: Československo-rakouské vztahy 1918–1938, GA ČR, č. 409/09/P636 (hlavní řešitel)

2010–2014: Edvard Beneš, Německo a Němci, GA ČR, č. 410/10/1273 (člen řešitelského týmu)


Členství v orgánech univerzit a Akademie věd, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách:

2014-dosud: člen Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví

2013-dosud: člen oborové rady doktorského studijního oboru Moderní dějiny na FSV UK

2013-dosud: člen redakční rady časopisu Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia

2012–dosud: vedoucí katedry Německých a rakouských studií

2012–2015: interní člen rady pracoviště MÚA AV ČR


Konzultace:

čtvrtek, 12:30-13:50, J3102


Publikační činnost:

monografie:

KONRÁD, Ota. Nevyvážené vztahy. Československo a Rakousko 1918-1933, Praha: MÚA AV ČR 2012, 309 s., ISBN: 978-80-7422-133-0.

KONRÁD, Ota. Německé bylo srdce monarchie… Rakušanství, němectví a střední Evropa v rakouské historiografii mezi válkami, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2011, 185 s., ISBN: 978-80-7422-133-0.

KONRÁD, Ota. Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918-1938, Praha: Karolinum 2011, 360 s., ISBN: 978-80-246-1949-1.


editor:

HAJDINOVÁ, Eva-KONRÁD, Ota-MALÍNSKÁ, Jana, KUNŠTÁT, Miroslav (edd.). Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek II/,2 Praha: MÚA 2016.

HAJDINOVÁ, Eva-KONRÁD, Ota-MALÍNSKÁ, Jana (edd.). Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek II/,1 Praha: MÚA 2015.

KONRÁD, Ota-KÜPPER, René (edd.). Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild. Politische, historiographische und mediale Deutungen, München: Vandenhoeck & Ruprecht 2013.


studie a články v odborných publikacích a časopisech:

KOELTSZSCH, Ines – KONRÁD, Ota. From "Islands of Democracy" to "Transnational Border Spaces". State of the Art and Perspectives of the Historiography on the First Czechoslovak Republic since 1989. Bohemia. Zeitschift für Gesxchichte und Kultur der böhmischen Länder 56 (2016), No. 2, 285–327.

KONRÁD, Ota. Jenseits der Nation? Kollektie Gewalt in den böhmischen Ländern 1914-1918. Bohemia. Zeitschift für Gesxchichte und Kultur der böhmischen Länder 56 (2016), No. 2, 328-361.

KONRÁD, Ota. Die unfertige Nation. Überlegungen zur Gewaltgeschichte der böhmischen Länder während des Ersten Weltkriegs und in der unnmittelbaren Nachkriegszeit. In: Neutatz, Dietmar, Zimmermann, Volker (edd.). Von Historikern, Politikern, Turnern und anderen. Schlaglichter auf die Geschichte des östlichen Europa. Festschrift für Detlef Brandes zum 75. Geburtstag. Leipzig: BiblionMeida (Digi-Ost - Band 6) 2016, 105-119.

KONRÁD, Ota. Němci, Německo a Československo ve dvacátých letech. Možnosti a hranice československé politiky. In: Hajdinová, Eva-Konrád, Ota-Malínská, Jana (edd.). Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek II/,1 Praha: MÚA 2015, s. 7-21.

KONRÁD, Ota-KÜPPER, René. Vorbild und Feinbild: Überlegungen zur Perzeptionsgeschichte Edvard Benešs. In: Konrád, Ota-Küpper, René (edd.). Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild. Politische, historiographische und mediale Deutungen, München: Vandenhoeck & Ruprecht 2013, s. 1-14.

KONRÁD, Ota. Německý ústav pro japonská studia. In: Pešek, Jiří-Filipová, Lucie a kol. Věda a politika. Německé společenskovědní ústavy v zahraničí (1880-2010), Praha: Karolinum 2013, 255-262.

KONRÁD, Ota. Střední Evropa v diskurzu intelektuálních elit českých a rakouských Němců 1918-1938. Příklad Josefa Pfitznera a Harolda Steinackera. In: Kučera, Rudolf a kol., Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny, Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2012, s. 93-107.

KONRÁD, Ota. Herbert Cysarz, Von der barocken zur sudetendeutschen Literatur? In: Höhne, Steffen-Udolf, Ludger (edd.), Franz Spina (1868-1938). Ein Prager Slavist zwischen Universität und politischer Öffentlichkeit, Köln-Weimar-Wien: Böhlau 2012, s. 297-313.

KONRÁD, Ota. Der Historiker als Prophet? Die Zukunftsvisionen in der österreichischen Geschichstschreibung der Zwischenkriegszeit. In: Edelmayer, Friedrich–Grandner, Margarete–Pešek, Jiří–Rathkolb, Oliver (edd.), Über die österreichische Geschichte hinaus. Festschrift für Gernot Heiss zum 70. Geburtstag, München: Achendorff Verlag 2012, s. 137-150.

KONRÁD, Ota. Die Deutsche Universität in Prag in der Ersten Tschechoslowakischen Republik – Zwischen Kooperation und Konfrontation. In: Schübl, Elmar–Heppner, Harald (edd.), Universitäten in Zeiten des Umbruchs. Fallstudien über das mittlere und östliche Europa im 20. Jahrhundert, Wien-Berlin: LIT 2011, s. 29-42.

KONRÁD, Ota. An Inveterate Enemy within the heart of the State? History, Germanic Studies and Slavic Studies at the German University in Prague in the Years 1918-1945, Kosmas. Czechoslovak and Central European Journal 25 (2011), 1, s. 22-44.

KONRÁD, Ota. Die tschechoslowakischen Hochschulen in den Jahren 1938-1945, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia 11 (2011), 3-4, s. 81-101.

KONRÁD, Ota. „... alle unsere Rechnungen sind beglichen“. Das Österreich-Bild in den ersten Jahren der Tschechoslowakischen Republik. In: Schriffl, David–Perzi, Niklas (edd.), Schlaglichter auf die Geschichte der Böhmischen Länder vom 16. bis 20. Jahrhundert. Ausgewählte Ergebnisse zu den tschechisch-österreichischen Historikertagen 2006 und 2008, Waidhofen a. d. Thaya-Wien-Münster: LIT 2011, s. 207-216.

KONRÁD, Ota. Ex Germaniae lux? Die Zusammenarbeit zwischen der Nord- und Ostdeutschen Forschungsgemeinschaft und der Deutschen Universität Prag 1935-1938, Bohemia 50 (2010), s. 273-300.

KONRÁD, Ota. Von einer Provokation zum neuen wissenschaftlichen Paradigma? 15 Jahre nach Goldhagen-Buch und Wehrmachtsausstellung, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia 10 (2010), 3-4, s. 9-25.

KONRÁD, Ota. Das Bild der Anderen. Die tschechische Geschichte aus der österreichischen Sicht und die österreichische Geschichte in der tschechischen Geschichtswissenschaft. In: Weiss, Gernot a kol. (edd.), Tschechien und Österreich nach dem Ende des kalten Krieges: Auf getrennten Wegen ins neue Europa, Ústí nad Labem: Albis international 2009, s. 443-462.

KONRÁD, Ota. „Denn die Uneignung der slawischen Völkergruppe bedarf keines Beweises mehr“. Die „sudetendeutsche Wissenschaft“ und ihre Einbindung in die zeitgenössischen Diskurse 1918–1945. In: Schachtmann, Judith–Strobel, Michael–Widera, Thomas (edd.), Politik und Wissenschaft in der prähistorischen Archäologie. Perspektiven aus Sachsen, Böhmen und Schlesien, Göttingen: V&R unipress 2009, s. 69–98.

KONRÁD, Ota. Die Erneuerung des österreichischen Hochschulwesens in den Jahren 1945-1955. In: Pešek, Jiří–Nigrin, Tomáš (edd.). Inseln der bürgerlichen Autonomie? Traditionelle Selbstverwaltungsmillieus in den Umbruchsjahren 1944/45 und 1989/90, Frankfurt am Main: Peter Lang 2009, s. 75-99.

KONRÁD, Ota. Die Geisteswissenschaften nach den Umbruchsjahren 1918 und 1938. Die deutsche Universität in Prag und die Universität in Wien im Vergleich. In: Schleiermacher, Sabine–Schlagen, Udo (edd.), Wissenschaft macht Politik. Hochschule in den politischen Systembrüchen 1933 und 1945, Stuttgart: Franz Steiner 2009, s. 193-218.

KONRÁD, Ota. Obraz toho druhého: české dějiny z rakouského pohledu a rakouské dějiny očima českého dějepisectví. In: Gernot Heiss, Kateřina Králová, Jiří Pešek, Oliver Rathkolb, Česko a Rakousko po konci studené války: různými cestami do nové Evropy, Ústí nad Labem: Albis intrnational 2008, s. 231-254.

KONRÁD, Ota. Česká tematika v současném rakouském dějepisectví. In: Jaroslav Pánek a kol., České dějiny v současné zahraniční historiografii, Pardubice: Sdružení historiků České republiky 2008, s. 137-147.

KONRÁD, Ota. Die Modernisierung der westdeutschen Universitäten nach 1945, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia 8 (2008), 14, s. 97-124.

KONRÁD, Ota. Obnova rakouského vysokého školství v letech 1945-1955, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia 8 (2008), 13, s. 75-98.

KONRÁD, Ota. Die Sudetendeutsche Anstalt für Landes- und Volksforschung 1940-1945. „Wissenschaftliche Gründlichkeit und völkische Verpflichtung“. In: Albrecht, Stefan–Malíř, Jiří–Melville, Ralph (edd.), Die „sudetendeutsche Geschichtsschreibung“ 1918-1960. Zur Vorgeschichte und Gründung der Historischen Kommission der Sudetenländer, München: Oldenbourg 2008, s. 71-95.

KONRÁD, Ota. Die deutschen Hochschullehrer in Prag vor und nach 1938/39. Versuch einer Bestandaufnahme. In: Kochanowski, Jerzy–Sach, Maike (edd.), Die „Volksdeutschen“ in Polen, Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei. Mythos und Realität, Osnabrück: fibre 2006, s. 147-162.

KONRÁD, Ota. Die böhmische/tschechische Geschichte in österreichischen Geschichtslehrbüchern. In: Dolezel, Heidrun–Helmedach, Andreas (edd.), Die Tschechen und ihre Nachbarn. Studien zu Schulbuch und Schülerbewusstsein, Hannover: Hahnche Buchhandlung 2006, s. 211-232.

KONRÁD, Ota. Soudobé dějiny v Rakousku, Acta Universitatis Carolinae. Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia 5 (2005), 8, s. 137–154.

KONRÁD, Ota. „…nicht mehr schuldig“. Das Fach- und Wissenschaftsverständniss des Volkskundlers Bruno Schier vor und nach 1945, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia 5 (2005), 7, s. 333-364.

KONRÁD, Ota. Die Geisteswissenschaften an der Prager Universität (1938/39 – 1945). In: Bayer, Karen–Sparing, Frank–Woelk, Wolfgang (edd.), Universitäten und Hochschulen im Nationalsozialismus und in der frühen Nachkriegszeit, Stuttgart: Franz Steiner 2004, s. 219-248.

KONRÁD, Ota. Soudní cesta vyrovnání se s minulostí v poválečném Německu (1945-1965). In: Končelík, Jakub a kol. (edd.), Rozvoj české společnosti v Evropské unii III, Praha: Matfyzpress 2004, s. 240-257.

KONRÁD, Ota. Eine lange Feindschaft. Die Prager Professoren Gerhard Gesemann und Erich Gierach in der Tschechoslowakei und im Nationalsozialismus, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 43 (2003), s. 173-192.

KONRÁD, Ota. Rakouské univerzity současnosti v kontextu jejich historického vývoje. In: Pešek, Jiří (edd.), Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii 3., Praha: Matfyzpress 2002, s. 86-103.

KONRÁD, Ota. Philosophie (und Psychologie) an der Wiener Universität 1938 – 1945, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 40 (2000), 1-2, s. 63-81.

KONRÁD, Ota. Anšlus a vídeňská univerzita. Na příkladu oboru filosofie, Dějiny a současnost 21 (1999), 1, s. 26-30.


Ota Konrád - Publikace
doc. PhDr. Ota Konrád, Ph.D.Kontakt


Vzdělání:

2014: Habilitace v oboru Moderní dějiny, UK Praha (doc.)

2007: FSV UK Praha, moderní dějiny (Ph.D.)

1999: FSV UK Praha, Německá a rakouská studia (Mgr.)


Badatelské zaměření:

komparativní dějiny střední Evropy ve 20. století, dějiny zahraniční politiky, dějiny vědy a univerzitní dějiny;


Výzkumné projekty:

2014-2016: Násilí ve střední Evropě za první světové války a v poválečné době. Srovnání rakouských a českých zemí, GA ČR, č. 14-14612S (spoluřešitel)

2014-2016: Projekt „Česko-rakouské knihy o historii“ Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví, Ministerstvo zahrančí ČR (koordinátor projektu na české straně)

2009–2011: Československo-rakouské vztahy 1918–1938, GA ČR, č. 409/09/P636 (hlavní řešitel)

2010–2014: Edvard Beneš, Německo a Němci, GA ČR, č. 410/10/1273 (člen řešitelského týmu)


Členství v orgánech univerzit a Akademie věd, vědeckých společnostech a komisích, v redakčních radách:

2014-dosud: člen Stálé konference českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví

2013-dosud: člen oborové rady doktorského studijního oboru Moderní dějiny na FSV UK

2013-dosud: člen redakční rady časopisu Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia

2012–dosud: vedoucí katedry Německých a rakouských studií

2012–2015: interní člen rady pracoviště MÚA AV ČR


Konzultace:

čtvrtek, 12:30-13:50, J3102


Publikační činnost:

monografie:

KONRÁD, Ota. Nevyvážené vztahy. Československo a Rakousko 1918-1933, Praha: MÚA AV ČR 2012, 309 s., ISBN: 978-80-7422-133-0.

KONRÁD, Ota. Německé bylo srdce monarchie… Rakušanství, němectví a střední Evropa v rakouské historiografii mezi válkami, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2011, 185 s., ISBN: 978-80-7422-133-0.

KONRÁD, Ota. Dějepisectví, germanistika a slavistika na Německé univerzitě v Praze 1918-1938, Praha: Karolinum 2011, 360 s., ISBN: 978-80-246-1949-1.


editor:

HAJDINOVÁ, Eva-KONRÁD, Ota-MALÍNSKÁ, Jana, KUNŠTÁT, Miroslav (edd.). Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek II/,2 Praha: MÚA 2016.

HAJDINOVÁ, Eva-KONRÁD, Ota-MALÍNSKÁ, Jana (edd.). Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek II/,1 Praha: MÚA 2015.

KONRÁD, Ota-KÜPPER, René (edd.). Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild. Politische, historiographische und mediale Deutungen, München: Vandenhoeck & Ruprecht 2013.


studie a články v odborných publikacích a časopisech:

KOELTSZSCH, Ines – KONRÁD, Ota. From "Islands of Democracy" to "Transnational Border Spaces". State of the Art and Perspectives of the Historiography on the First Czechoslovak Republic since 1989. Bohemia. Zeitschift für Gesxchichte und Kultur der böhmischen Länder 56 (2016), No. 2, 285–327.

KONRÁD, Ota. Jenseits der Nation? Kollektie Gewalt in den böhmischen Ländern 1914-1918. Bohemia. Zeitschift für Gesxchichte und Kultur der böhmischen Länder 56 (2016), No. 2, 328-361.

KONRÁD, Ota. Die unfertige Nation. Überlegungen zur Gewaltgeschichte der böhmischen Länder während des Ersten Weltkriegs und in der unnmittelbaren Nachkriegszeit. In: Neutatz, Dietmar, Zimmermann, Volker (edd.). Von Historikern, Politikern, Turnern und anderen. Schlaglichter auf die Geschichte des östlichen Europa. Festschrift für Detlef Brandes zum 75. Geburtstag. Leipzig: BiblionMeida (Digi-Ost - Band 6) 2016, 105-119.

KONRÁD, Ota. Němci, Německo a Československo ve dvacátých letech. Možnosti a hranice československé politiky. In: Hajdinová, Eva-Konrád, Ota-Malínská, Jana (edd.). Edvard Beneš, Němci a Německo. Edice dokumentů. Svazek II/,1 Praha: MÚA 2015, s. 7-21.

KONRÁD, Ota-KÜPPER, René. Vorbild und Feinbild: Überlegungen zur Perzeptionsgeschichte Edvard Benešs. In: Konrád, Ota-Küpper, René (edd.). Edvard Beneš: Vorbild und Feindbild. Politische, historiographische und mediale Deutungen, München: Vandenhoeck & Ruprecht 2013, s. 1-14.

KONRÁD, Ota. Německý ústav pro japonská studia. In: Pešek, Jiří-Filipová, Lucie a kol. Věda a politika. Německé společenskovědní ústavy v zahraničí (1880-2010), Praha: Karolinum 2013, 255-262.

KONRÁD, Ota. Střední Evropa v diskurzu intelektuálních elit českých a rakouských Němců 1918-1938. Příklad Josefa Pfitznera a Harolda Steinackera. In: Kučera, Rudolf a kol., Identity v českých zemích 19. a 20. století: Hledání a proměny, Praha: Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2012, s. 93-107.

KONRÁD, Ota. Herbert Cysarz, Von der barocken zur sudetendeutschen Literatur? In: Höhne, Steffen-Udolf, Ludger (edd.), Franz Spina (1868-1938). Ein Prager Slavist zwischen Universität und politischer Öffentlichkeit, Köln-Weimar-Wien: Böhlau 2012, s. 297-313.

KONRÁD, Ota. Der Historiker als Prophet? Die Zukunftsvisionen in der österreichischen Geschichstschreibung der Zwischenkriegszeit. In: Edelmayer, Friedrich–Grandner, Margarete–Pešek, Jiří–Rathkolb, Oliver (edd.), Über die österreichische Geschichte hinaus. Festschrift für Gernot Heiss zum 70. Geburtstag, München: Achendorff Verlag 2012, s. 137-150.

KONRÁD, Ota. Die Deutsche Universität in Prag in der Ersten Tschechoslowakischen Republik – Zwischen Kooperation und Konfrontation. In: Schübl, Elmar–Heppner, Harald (edd.), Universitäten in Zeiten des Umbruchs. Fallstudien über das mittlere und östliche Europa im 20. Jahrhundert, Wien-Berlin: LIT 2011, s. 29-42.

KONRÁD, Ota. An Inveterate Enemy within the heart of the State? History, Germanic Studies and Slavic Studies at the German University in Prague in the Years 1918-1945, Kosmas. Czechoslovak and Central European Journal 25 (2011), 1, s. 22-44.

KONRÁD, Ota. Die tschechoslowakischen Hochschulen in den Jahren 1938-1945, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia 11 (2011), 3-4, s. 81-101.

KONRÁD, Ota. „... alle unsere Rechnungen sind beglichen“. Das Österreich-Bild in den ersten Jahren der Tschechoslowakischen Republik. In: Schriffl, David–Perzi, Niklas (edd.), Schlaglichter auf die Geschichte der Böhmischen Länder vom 16. bis 20. Jahrhundert. Ausgewählte Ergebnisse zu den tschechisch-österreichischen Historikertagen 2006 und 2008, Waidhofen a. d. Thaya-Wien-Münster: LIT 2011, s. 207-216.

KONRÁD, Ota. Ex Germaniae lux? Die Zusammenarbeit zwischen der Nord- und Ostdeutschen Forschungsgemeinschaft und der Deutschen Universität Prag 1935-1938, Bohemia 50 (2010), s. 273-300.

KONRÁD, Ota. Von einer Provokation zum neuen wissenschaftlichen Paradigma? 15 Jahre nach Goldhagen-Buch und Wehrmachtsausstellung, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia 10 (2010), 3-4, s. 9-25.

KONRÁD, Ota. Das Bild der Anderen. Die tschechische Geschichte aus der österreichischen Sicht und die österreichische Geschichte in der tschechischen Geschichtswissenschaft. In: Weiss, Gernot a kol. (edd.), Tschechien und Österreich nach dem Ende des kalten Krieges: Auf getrennten Wegen ins neue Europa, Ústí nad Labem: Albis international 2009, s. 443-462.

KONRÁD, Ota. „Denn die Uneignung der slawischen Völkergruppe bedarf keines Beweises mehr“. Die „sudetendeutsche Wissenschaft“ und ihre Einbindung in die zeitgenössischen Diskurse 1918–1945. In: Schachtmann, Judith–Strobel, Michael–Widera, Thomas (edd.), Politik und Wissenschaft in der prähistorischen Archäologie. Perspektiven aus Sachsen, Böhmen und Schlesien, Göttingen: V&R unipress 2009, s. 69–98.

KONRÁD, Ota. Die Erneuerung des österreichischen Hochschulwesens in den Jahren 1945-1955. In: Pešek, Jiří–Nigrin, Tomáš (edd.). Inseln der bürgerlichen Autonomie? Traditionelle Selbstverwaltungsmillieus in den Umbruchsjahren 1944/45 und 1989/90, Frankfurt am Main: Peter Lang 2009, s. 75-99.

KONRÁD, Ota. Die Geisteswissenschaften nach den Umbruchsjahren 1918 und 1938. Die deutsche Universität in Prag und die Universität in Wien im Vergleich. In: Schleiermacher, Sabine–Schlagen, Udo (edd.), Wissenschaft macht Politik. Hochschule in den politischen Systembrüchen 1933 und 1945, Stuttgart: Franz Steiner 2009, s. 193-218.

KONRÁD, Ota. Obraz toho druhého: české dějiny z rakouského pohledu a rakouské dějiny očima českého dějepisectví. In: Gernot Heiss, Kateřina Králová, Jiří Pešek, Oliver Rathkolb, Česko a Rakousko po konci studené války: různými cestami do nové Evropy, Ústí nad Labem: Albis intrnational 2008, s. 231-254.

KONRÁD, Ota. Česká tematika v současném rakouském dějepisectví. In: Jaroslav Pánek a kol., České dějiny v současné zahraniční historiografii, Pardubice: Sdružení historiků České republiky 2008, s. 137-147.

KONRÁD, Ota. Die Modernisierung der westdeutschen Universitäten nach 1945, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia 8 (2008), 14, s. 97-124.

KONRÁD, Ota. Obnova rakouského vysokého školství v letech 1945-1955, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia 8 (2008), 13, s. 75-98.

KONRÁD, Ota. Die Sudetendeutsche Anstalt für Landes- und Volksforschung 1940-1945. „Wissenschaftliche Gründlichkeit und völkische Verpflichtung“. In: Albrecht, Stefan–Malíř, Jiří–Melville, Ralph (edd.), Die „sudetendeutsche Geschichtsschreibung“ 1918-1960. Zur Vorgeschichte und Gründung der Historischen Kommission der Sudetenländer, München: Oldenbourg 2008, s. 71-95.

KONRÁD, Ota. Die deutschen Hochschullehrer in Prag vor und nach 1938/39. Versuch einer Bestandaufnahme. In: Kochanowski, Jerzy–Sach, Maike (edd.), Die „Volksdeutschen“ in Polen, Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei. Mythos und Realität, Osnabrück: fibre 2006, s. 147-162.

KONRÁD, Ota. Die böhmische/tschechische Geschichte in österreichischen Geschichtslehrbüchern. In: Dolezel, Heidrun–Helmedach, Andreas (edd.), Die Tschechen und ihre Nachbarn. Studien zu Schulbuch und Schülerbewusstsein, Hannover: Hahnche Buchhandlung 2006, s. 211-232.

KONRÁD, Ota. Soudobé dějiny v Rakousku, Acta Universitatis Carolinae. Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia 5 (2005), 8, s. 137–154.

KONRÁD, Ota. „…nicht mehr schuldig“. Das Fach- und Wissenschaftsverständniss des Volkskundlers Bruno Schier vor und nach 1945, Acta Universitatis Carolinae. Studia Territorialia 5 (2005), 7, s. 333-364.

KONRÁD, Ota. Die Geisteswissenschaften an der Prager Universität (1938/39 – 1945). In: Bayer, Karen–Sparing, Frank–Woelk, Wolfgang (edd.), Universitäten und Hochschulen im Nationalsozialismus und in der frühen Nachkriegszeit, Stuttgart: Franz Steiner 2004, s. 219-248.

KONRÁD, Ota. Soudní cesta vyrovnání se s minulostí v poválečném Německu (1945-1965). In: Končelík, Jakub a kol. (edd.), Rozvoj české společnosti v Evropské unii III, Praha: Matfyzpress 2004, s. 240-257.

KONRÁD, Ota. Eine lange Feindschaft. Die Prager Professoren Gerhard Gesemann und Erich Gierach in der Tschechoslowakei und im Nationalsozialismus, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 43 (2003), s. 173-192.

KONRÁD, Ota. Rakouské univerzity současnosti v kontextu jejich historického vývoje. In: Pešek, Jiří (edd.), Konsolidace vládnutí a podnikání v České republice a v Evropské unii 3., Praha: Matfyzpress 2002, s. 86-103.

KONRÁD, Ota. Philosophie (und Psychologie) an der Wiener Universität 1938 – 1945, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 40 (2000), 1-2, s. 63-81.

KONRÁD, Ota. Anšlus a vídeňská univerzita. Na příkladu oboru filosofie, Dějiny a současnost 21 (1999), 1, s. 26-30.